Foorumi   Blogi   Linkit   Kanjikaveri  

Olen nöyrtynyt, teidän korkea-arvoisuutenne

← Edellinen (Kausatiivi- ja passiivimuodot) | Sisällysluettelo | Seuraava (Tahattomat teot) →Kunnioittavat ja nöyrät muodot

Japanin kielen kohteliaisuustasot voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri osaan: tuttavalliseen, kohteliaseen ja kunnioittavaan/nöyrään. Tähän mennessä olemme jo opiskelleet 「~です」- ja 「~ます」 -päätteitä käyttävän kohteliaan muodon. Nyt käymme läpi seuraavan kohteliaisuustason eli kunnioittavat ja nöyrät muodot. Tämän tyylistä kieltä käytetään kaikissa asiakas/kuluttaja-tyyppisissä tilanteissa, kuten pikaruokaravintolan tiskillä, ravintolassa jne. Toistaiseksi ensimmäinen mieleenpainettava asia on se, että puhuja mieltää aina olevansa itse alimmalla tasolla. Siispä itseen kohdistettavat teot ovat aina nöyrässä muodossa kun taas puhujan näkökannalta keneen tahansa muun tekemät teot ovat kunnioittavassa muodossa.

Vakiintuneet ilmaukset

Vaikea osa kunnioittavan ja nöyrän kielen opiskelussa on se, että useilla verbeillä on erilliset kunnioittavat ja nöyrät muotonsa. Ne verbit, joilla ei ole omaa erikoisilmaisuaan, taipuvat kunnioittavien ja nöyrien tuonnenpana läpikäytävien taivutusten yleisten sääntöjen mukaan.

Kunnioittavat ja nöyrät verbit
TuttavallinenKunnioittavaNöyrä
するなさる致す
行くいらっしゃるおいでになる参る
来るいらっしゃるおいでになる参る
いるいらっしゃるおいでになるおる
見るご覧なる拝見する
聞く伺う
言うおっしゃる申す申し上げる
あげる差し上げる
くれる下さる
もらういただく
食べる召し上がる
知っているご存知(です)存じる

Kunnioittavat verbit, joilla on erikoistaivutus

Osa näistä verbeistä ei seuraa tavallisia masu-taivutussääntöjä ja niihin kuuluvat: 「なさる」、「いらっしゃる」、「おっしゃる」、「下さる」 ja 「ござる」 (jonka opimme pian). Kaikissa masu-muodon aikamuodoissa verbin viimeinen tavu 「る」 ei muutukaan muotoon 「り」, kuten normaalien u-verbien taivutuksessa, vaan siitä tulee sen sijaan 「い」. Kaikki muut taivutukset, poissulkien masu-muoto, ovat samat kuin tavallisilla u-verbeillä.

ます-taivutukset
Tuttavallinenます-muotoMennyt ます-muotoKielteinen ます-muotoMennyt-kielteinen ます-muoto
なさるなさますなさましたなさませんなさませんでした
いらっしゃるいらっしゃますいらっしゃましたいらっしゃませんいらっしゃませんでした
おっしゃるおっしゃますおっしゃましたおっしゃませんおっしゃませんでした
下さる下さます下さました下さません下さませんでした
ござるござますござましたござませんござませんでした

Esimerkkejä kunnioittavasta muodosta

Alat varmasti vähitellen tajuta, että 「ください」 on vain 「下さる」:n erityinen taivutusmuoto, joka on 「くれる」:n kunnioittava versio. Katsotaanpa seuraavaksi joitakin todellisia esimerkkejä. Koska nämä kaikki esimerkit ovat suoraan jollekin toiselle (toisessa persoonassa olevalle) suunnattuja kysymyksiä, ne ovat kaikki kunnioittavassa muodossa.

(1) リーサさん、もう召し上がりましたか。- Liisa-neiti, oletteko te jo syönyt?
(2) 仕事なさっているんですか。- Mitä teette työssänne?
(3) 推薦状書いてくださるんですか。- Antaisitteko minulle suosituskirjeen kirjoittamisen palveluksen?
(4) どちらからいらっしゃいましたか。- Mistä tulitte?
(5) 今日は、どちらいらっしゃいますか。- Mihin olette menossa tänään?

Esimerkkejä nöyrästä muodosta

Seuraavat esimerkit ovat kaikki puhujan suorittamia tekoja, joten niissä kaikissa käytetään nöyrää muotoa.
(1) はシリヤと申します。- Mitä minuun tulee, [ihmiset] sanovat Silja. (Minua kutsutaan Siljaksi.)
(2) 書いたレポート見ていただけますか。 - Voisinko saada kirjoittamani raportin katsomisen palveluksen?
(3) 失礼致します。- Suokaa anteeksi. (kirj: Teen epäkohteliasuuden.)

Muut rinnakkaismuodot

Näiden vakiintuneet ilmausten lisäksi on myös joitain muita sanoja, joilla on kohteliaammat vastaparinsa. Todennäköisesti tärkein näistä on kohtelias versio 「ある」:sta, joka on 「ござる」. Tätä verbiä voidaan käyttää sekä elollisten että elottomien asioiden yhteydessä. Se ei ole kunnioittava eikä nöyrä, mutta se on askeleen 「ある」:n yläpuolella kohteliaisuudessa. Jos et kuitenkaan halua kuulostaa samurailta, niin käytä 「ござる」:a aina kohteliaassa muodossaan: 「ございます」.

Laajennetaan hieman näköalaa: kopulan 「です」 kohteliaampi muoto on 「でございます」. Tämä on 「でござる」:n masu-muoto, joka tulee kirjaimellisesti "olla olemassa jonakin" tarkoittavasta muodosta 「である」 (käydään läpi paljon myöhemmin).

Esimerkit

(1A) こちらは、部屋です。- Täällä on huoneeni.
(1B) こちらは、部屋ございます。- Huoneeni on tässä suunnassa.

(2A) お手洗いこのビル二階あります。- WC on tämän rakennuksen toisessa kerroksessa.
(2B) お手洗いこのビル二階ございます。- WC sijaitsee tämän rakennuksen toisessa kerroksessa.

Muita esimerkkejä ovat 「いい」, joka voidaan ilmaista muodollisemmin muodossa 「よろしい」. On myös kuusi erilaista tapaa sanoa "Olen pahoillani" (poissulkien 「悪いね」 tai hienoiset muutokset taivutuksessa, kuten 「すいません」).

Asteittain kohteliaammaksi muuttuvat anteeksipyynnöt:
(1) ごめん
(2) ごめんなさい
(3) すみません
(4) 申し訳ありません。 (申し訳 on 言い訳:n nöyrä muoto)
(5) 恐れ入ります
(6) 恐縮です。

Vielä lisäyksenä: kohteliain nimen perään liitettävä jälkiliite on 「」, yhden tason 「さん」:in yläpuolella. Et varmaankaan tarvitse tätä jälkiliitettä todellisessa puheessa turhan usein, vaikka puhuisitkin henkilölle kunnioittavaan/nöyrään sävyyn. Valmistaudu kuitenkin käyttämään sitä kirjeitä kirjoittaessasi, myös silloin kun kyse on sinulle jokseensakin tuttu henkilö. Myös palvelualoilla työskentelevät henkilöt, kuten kassamyyjät tai tarjoilijat, viittaavat asiakkaaseen yleensä 「お客様」:na. Tietysti myös kuninkaalliset ja jumalolennot saavat aina nimensä perään 「」-päätteen, kuten sanassa 「神様」.

Kunnioittavat ja nöyrät taivutukset

Kaikki muut verbit, joista ei ole vakiintuneita ilmauksia, taivutetaan tietyillä taivutussäännöillä, jotka muuttavat ne kunnioittaviksi tai nöyriksi verbimuodoiksi. Molempiin muotoihin liittyy yleinen käytäntö liittää niihin kohtelias etuliite 「」. Japanissa on käytäntö, jonka mukaan kohtelias etuliite 「」 liitetään tiettyihin (ei kaikkiin) substantiiveihin osoittamaan kohteliaisuutta. Itseasiassa, eräät sanat, kuten 「お酒」、 「お茶」 tai 「お金」, kulkevat tämän etuliitteen kanssa niin usein yhdessä, että siitä on käytännössä tullut osa itse sanaa. Yleisesti ottaen 「」 kirjoitetaan hiraganalla joko 「ご」 kun kyseinen sana luetaan 音読み:lla (例: ご意見ご飯) tai 「お」 kun kyseinen sana luetaan 訓読み:lla (例: お金、 お仕事). Oikeastaan olet varmaankin käyttänyt tätä etuliitettä huomaamattasi, esimerkiksi sanoissa 「お好み焼き」 tai 「お土産」. Edellä mainittuun sääntöön on joitakin poikkeuksia, kuten 「お返事」. Kaikeksi onneksi 「」 kirjoitetaan harvoin kanjilla, joten näiden poikkeusten huomaamisen ei pitäisi oikeastaan olla ongelma.

Kunnioittava muoto

Niiden verbien, jotka eivät olen yllämainittujen vakiintuneiden kunnioittavien ilmauksien joukossa, kunnioittava muoto voidaan muodostaa kahdella eri tavalla.

Kunnioittava taivutus 1: お + vartalo + に + なる

Tämä on tavallaan järkeenkäypää, jos ajattelet sitä niin, että henkilöstä tulee verbin kunnioittava tila. Kaikki verbin taivutukset seuraavat tavallisia u-verbin 「なる」 taivutusmuotoja. Ollakseni rehellinen, täytyy myöntää, että tämän kaltaista lauseenmuodostusta käytetään harvoin.

(1) 先生見えなりますか。- Oletteko nähnyt opettajaa?

Kunnioittava taivutus 2: お + vartalo + です

(2) もう帰りですか。- Palaatteko jo kotiin?
(3) 店内召し上がりですか。- Syöttekö paikan päällä?
Palvelualojen ihmiset haluavat olla ekstrakohteliaita, joiten he käyttävät usein tämän tyyppistä "kaksoiskunnioittavaa" taivutusta tai 二重敬語 (tässä tapauksessa itsessään kunnioittava 「召し上がる」 yhdistettiin vielä kunnioittavaan taivutukseen). Onko se tarpeen tai kieliopillisesti oikein, onkin sitten toinen juttu.

ください」:n käyttäminen kunnioittavien muotojen kanssa

Myös 「下さい」:ta voidaan käyttää kunnioittavien verbien kanssa korvaamalla 「になる」 tai 「です」 「ください」:lla. Tämä on erityisen kätevää kun halutaan pyytää jotakuta tekemään jotain, mutta käyttää silti kunnioittavaa muotoa.

Taas yksi usein käytetty ilmaisu.
(1) 少々待ちください。- Olkaa hyvä ja odottakaa hetkinen.

Saman kaltaisesti verbin 「ご覧なる」 kohdalla, korvataan 「になる」 yksinkertaisesti 「ください」:lla.
(2) こちらご覧下さい。- Olkaa hyvä ja katsokaa tähän suuntaan.

Tämä sama päteen myös muihin nominaaliverbien (suru-verbien) nominaali- eli substantiiviosiin. Esimerkiksi, junassa matkustettaessa...
(3) 閉まるドア注意下さい。- Olkaa hyvä ja varokaa sulkeutuvia ovia.

(4) お足元注意下さい。- Olkaa hyvä ja kulkekaa varovaisesti.

Nöyrä muoto

Nöyrät verbit muodostetaan seuraavalla tavalla.

Nöyrä taivutus: お + vartalo + する

Olet todennäköisesti kuullut ensimmäisen esimerkkimme jo monta kertaa aikaisemmin, mutta nyt tiedät tarkalleen mihin se juontaa juurensa.

(1) よろしく願いします。- Esitän asianmukaisesti pyynnön.
(2) 先生聞きしたいことありますが。- Opettaja, minulla olisi kysyttävää.
(3) すみません待たせしました。- Anteeksi, että panin sinut odottamaan. (kausatiivimuoto).
(4) 千円から預かりいたします。- Otamme talteen 1 000 jeniänne [1 000:sta jenistänne?].

Kuulet jotain esimerkin (4) mukaista kun, olet saamassa vaihtorahaa maksettuasi tuhannen jenin setelillä. Taas kerran, 二重敬語, jossa 「する」 on muutettu nöyrään 「致す」:un vaikka jo käytetäänkin お+vartalo+する-kaavan mukaista nöyrää muotoa. Toiset japanilaiset henkilöt valittavat, ettei esimerkin (4) fraasissa ole mitään järkeä ja että 「から」:n pitäisi oikeasti olla 「を」.

Kunnioittavien pyyntojen esittäminen

Opimme kuinka esitetään kohteliaita pyyntöjä 「~ください」:ta käyttäen tässa aiemmassa osassa ja näimme juuri kuinka kunnioittavia verbejä käytetään pyyntöjen yhteydessä. On kuitenkin toinenkin tapa esittää pyyntöjä kunnioittavia verbejä käyttäen. Tämä kielioppirakenne pätee ainoastaan niihin vastikään läpikäytyihin kunnioittaviin verbeihin, joilla on erikoinen 「~ます」-taivutus. Näihin verbeihin kuuluvat 「下さる」、「いらっしゃる」、「なさる」 ja 「おっしゃる」. En ole oikeastaan koskaan nähnyt tätä muotoa käytettävän 「おっしゃる」:n kanssa, mutta se on kieliopillisesti mahdollista.
Kunnioittavien tekojen pyytäminen

Nyt tiedät vihdoin ja viimeinen mistä sellaiset kielioppirakenteet, kuten 「なさい」 ja 「してください」, oikeasti tulevat. Katsotaanpa joitakin pikaisia esimerkkejä.

Esimerkit

Tämän fraasin voi kuulla vähintäänkin miljoona kertaa joka kerta kun menet sisään jonkinlaiseen kauppaan Japanissa.
(1) いらっしゃいませ。- Olkaa hyvä ja tulkaa sisään!

Kuitenkin, keski-ikäinen sushikokki käyttää todennäköisesti lyhennettyä versiota.
(2) いらっしゃい!- Olkaa hyvä ja tulkaa sisään!

Muutama esimerkki lisää...
(3) ありがとうございましたまた越しくださいませ。- Kiitos erittäin paljon. Olkaa hyvä ja tulkaa toistekin.
(4) どうぞ、ごゆっくりなさいませ。- Ole hyvä ja rentoudu rauhassa.

← Edellinen (Kausatiivi- ja passiivimuodot) Sisällysluettelo Seuraava (Tahattomat teot) →