Korean kielioppi

Edellinen | Kieliopin sisällysluetteloon | Seuraava

Adverbit

Mitä adverbit ovat?

Adverbit ovat sanoja, jotka määrittävät verbiä tai adjektiivia taikka joskus koko lausetta. Ne selittävät usein sellaisia asioita kuten milloin (언제), missä (어디서), miten, kuinka, millä tavoin (어떻게), miksi () eli ilmaisevat aikaa, paikkaa, tapaa, määrää, keinoa tai syytä. Osa adverbeistä on omia erillisiä sanojaan ja osa taas johdettu muista sanoista.

Olemme jo käyttäneet useita adverbejä aivan huomaamattamme edellisissä kappaleissa, mutta on syytä tarkastella tätä sanaluokkaa vielä tarkemmin. Tässä kappaleessa opit kaksi erittäin hyödyllistä adverbia: kielteisen adverbin ja mahdottomuutta ilmaisevan adverbin ja niiden lisäksi liudan muita adverbeja.

Kielteisen adverbin avulla ilmaistaan kielteisiä tekoja tai olotiloja, esimerkiksi "tämä kissa ei ole iso" tai "Pekka ei syö kalaa". Mahdottomuutta ilmaisevaa adverbia käytetään kun halutaan sanoa, että jonkin tekeminen on mahdotonta, vaikkapa "minä en voi mennä kouluun". Nämä molemmat rakenteet on helppo muodostaa, koska ei tarvitse tehdä muuta kuin lisätä lauseeseen kieltoa tai mahdottomuutta ilmaiseva adverbi.

Kielteisen ja mahdottomuutta ilmaisevan adverbin jälkeen tutkimme kuinka adjektiiveista ja substantiiveista muodostetaan adverbeja, esimerkiksi hidas --> hitaasti, erilainen --> erilailla, totuus --> tosiaan. Lopuksi opiskelemme korean perussanastoa: yleisiä adverbeja ja aikaan liittyvä adverbeja.

Kielteinen muoto - kielteinen adverbi 안

Koreassa on mahdollista ilmaista verbien ja adjektiivien kielteistä muotoa useammallakin tavalla, mutta aloitetaan helpoimmasta. Helpoin tapa on liittää adverbi verbin tai adjektiivin eteen ilmaisemaan kielteisyyttä. voidaan siis suomentaa "en", "et", "ei", "emme" jne. 하다-verbien ja -adjektiivien kohdalla pitää olla tarkkana: Jos :a käytetään yhdessä 하다-verbin kanssa, niin se tulee subtantiivin ja 하다:n väliin (esimerkiksi 노래하다 --> 노래 하다), mutta kun :a käytetään 하다-adjektiivin kanssa, niin se tuleekin ennen koko komeutta (esimerkiksi 피곤하다 --> 피곤하다).

Muodostus
Liitä verbin tai adjektiivin eteen
먹다, 크다, 피곤하다
Jos kyseessä on kuitenkin 하다-verbi, liitä substantiivin ja 하다:n väliin
노래 하다, 공부 하다
Esimerkit

1) 고양이 커요. - Tämä kissa ei ole iso.
2) 페까물고기 먹어요. - Pekka ei syö kalaa.
3) 내일도요일이에요. 그래서 학교 가요. - Huomenna on lauantai. Joten en mene kouluun.
4) 영수핀란드어 해요. - Yongsu ei puhu suomea.
5) 학생가방 넣어요. - Opiskelija ei laita kirjaa laukkuun
6) 기차 와요. - En tule junalla kotiin.
7) 노래요. 빨개요. - Se kukka ei ole keltainen. (Se) on punainen.
8) 김치 매워요. - Tämä kimchi ei ole tulista.
9) 고파요! - Minulla ei ole nälkä.
10) 는, 기뻐요? - Miksi et ole iloinen?

Kielteisen ajatuksen sisältävät verbit ja adjektiivit

Osasta verbeistä ja adjektiiveista sisältää jo itsessään kielteisen merkityksen. Tämä ei sinänsä ole mitään uutta, koska olemmekin jo kohdanneet kolme näistä erikoistapauksista: 아니다 (ei olla jotakin), 없다 (ei olla olemassa tai ei omistaa) ja 모르다 (ei tietää). Näiden verbien ja adjektiivien kanssa ei siis ole tarpeen käyttää :ia, koska sanat ovat jo kieltomuodossa. Itse asiassa :n käyttäminen näiden verbien ja adjektiivien kanssa on kieliopillisesti täysin väärin.

Myönteinen muotoSuomeksiKielteinen muotoSuomeksi
이다olla jtkn아니다ei olla jtkn
있다olla olemassa없다ei olla olemassa
알다tietää모르다ei tietää
재미있다mielenkiintoinen, hauska재미없다ei kiinnostava, tylsä
맛있다hyvänmakuinen, herkullinen맛없다pahanmakuinen, mauton

1) 카이사한국 사람아니에요. - Kaisa ei ole korealainen.
2) 영화아주 재미없어요. - Tämä elokuva tosi tylsä.
3) 가: 핸드폰얼마예요? - A: Kuinka paljon tuo kännykkä maksaa? (Kirj. Kuinka paljon tuo kännykkä on?)
나: 몰라요. - B: En oikein tiedä.
4) 김치맛없어요! - Tämä kimchi on pahanmakuista!
5) 진구없어요. 그래서 슬퍼요. - Minulla ei ole ystäviä. Siksi olen surullinen.

Mahdottomuutta ilmaiseva adverbi 못

on adverbi, joka muistuttaa kielteistä adverbia . Se ilmaisee mahdottomuutta, kyvyttömyyttä ja osaamattomuutta. Tätä adverbia käytetään yleensä vain verbien kanssa. Se voidaan kääntää suomeksi "ei olla mahdollista", "ei voida", "ei osata", "ei pystyä" tai "ei kyetä".

ilmaisee usein sellaisen asian mahdottomuutta, joka ei riipu puhujasta itsestään. Kykenemättämyyden syy on siis usein jokin ulkoinen seikka, ei se, ettei puhujalla olisi osaamista tai kykyjä asian tekemiseen. Omista taidoista johtuva osaamattomuutta tai kykenemättämyyttä opitaan ilmaisemaan myöhemmin.

:in käyttö on helppoa: sitä käytetään aivan samalla tavalla kuin kielteistä adverbia eli se liitetään verbin (tai adjektiivin) eteen.

Muodostus
Liitä verbin (tai adjektiivin) eteen
먹다, 싫다
Jos kyseessä on kuitenkin 하다-verbi, liitä substantiivin ja 하다:n väliin
노래 하다, 공부 하다

1) 머리아파요. 학교 가요. - Päätäni särkee. En voi mennä kouluun.
2) 고춧가루없어요. 김치 만들어요. - Ei ole chilijauhetta. En voi valmistaa kimchiä.
3) 영어어려워요. 이해 해요. - Englanti on vaikeaa. En ymmärrä sitä.
4) 여기 너무 시끄러워요. 공부 해요! - Täällä on liian meluisaa. En voi opiskella!
5) 안띠 마셔요? - Eikö Antti voi juoda alkoholia?

Adverbien muodostaminen muiden sanaluokkien sanoista

Koreassa voidaan muodostaa muiden sanaluokkien sanoista adverbejä lisäämällä sanaan perään erinäköisiä taivutuspäätteitä tai jälkiliitteitä. Suomessa vastaava muodostus tapahtuu vaikkapa lisäämällä adjektiivin perään pääte -sti, jolloin siitä tulee adverbi (esimerkiksi kaunis --> kauniisti). Katsotaan seuraavaksi kuinka tämä voidaan tehdä koreassa.

Adjektiivit ja taivutuspääte 게

Kun adjektiiveihin lisätään taivutuspääte 게, voivat ne toimia lauseessa adverbien tavoin. Taivutuspäätettä 게 voidaan käyttää lähestulkoon kaikkien adjektiivien kanssa. Tämä muoto on helppo muodostaa; pääte 게 lisätään suoraan adjektiivin vartaloon. Huomaa, että tähän muotoon taivutettujen adjektiivien suomentaminen adverbeinä ole läheskään aina mahdollista.

Muodostus
Liitä 게 adjektiivin vartaloon
싸다 --> 싸 + 게 --> 싸게

Itse asiassa myös verbejä on mahdollista taivuttaa tähän muotoon. Niin tehdään kun halutaan liittää tietyissä rakenteissa useampia verbejä yhteen. Kielioppirakenteita, jotka hyödyntävät tätä taivutusta, ovat esimerkiksi "verbin vartalo + 게 하다/만들다/시키다" (panna joku tekemään jotain, teetättää jollakulla jotakin, panna jotain tapahtumaan), "verbin vartalo + 게 되다" (päätyä tekemään, kävikin niin että ~) ja "verbin vartalo + 게 마련이다" (odotetaan olevan jotakin). Tällaiset kielioppirakenteet ovat kuitenkin edistyneen tason rakenteita, joten niitä ei käydä vielä tässä vaiheessa tarkemmin läpi.

Seuraavassa taulukossa on joitain esimerkkejä adjektiivien muuttamisesta adverbeiksi päätteen 게 avulla:

한국어Suomeksi
급하다 --> 급하게(1) kiireellisesti, kiireisesti (2) yhtäkkiä, äkillisesti
깨끗하다 --> 깨끗하게siististi, puhtaasti
나쁘다 --> 나쁘게(1) pahasti, huonosti (2) ilkeästi, pahantahtoisesti
늦다 --> 늦게myöhään
다양하다 --> 다양하게erilaisesti, monenlaisesti, vaihtelevasti
드물다 --> 드물게(1) harvinaisesti, epätavallisesti (2) (ajallisesti, kerroista) harvoin, vähäisesti
맛있다 --> 맛있게herkullisesti, makoisasti, maukkaasti
멀다 --> 멀게kaukana, etäällä
바쁘다 --> 바쁘게(1) kiireesti, kiireisesti (2) hätäisesti, pakottavasti
신중하다 --> 신중하게huolellisesti, tarkkaavaisesti
싸다 --> 싸게halvasti, halvalla, edullisesti
아름답다 --> 아름답게kauniisti, nätisti, sievästi, viehättävästi
안전하다 --> 안전하게turvallisesti, varmasti
어떻다 --> 어떻게kuinka? millä tavalla?
어렵다 --> 어렵게vaikeasti, hankalasti
예쁘다 --> 예쁘게nätisti, sievästi, söpösti, kauniisti
재미있다 --> 재미있게mielenkiintoisesti, kiinnostavasti
즐겁다 --> 즐겁게hauskasti, kivasti, miellyttävästi
크다 --> 크게suuresti, isosti
편하다 --> 편하게mukavasti, käytännöllisesti, kätevästi
행복하다 --> 행복하게onnellisesti, iloisesti

Tällaiset adjektiiveista muodostetut adverbit määrittävät yleensä lauseen verbiä eli kertovat miten ja millä tavalla jotain tehdään. Tästä syytä niiden paikka on lauseessa juuri ennen verbiä.

Esimerkit

1) 친구싸게 사요. - Ystävä ostaa vaatteita halvalla. (kirj. Ystävä ostaa vaatteita halvasti)
2) 모든 숙제신중하게 해요. - Tee kaikki läksyt huolellisesti.
3) 비빔밥맛있게 먹어요. - Herkuttelen bibimbapilla. (kirj. Syön bibimbapia herkullisesti)
4) 크게 말해! - Puhuisitko vähän kovempaa!
5) 여자귀엽게 웃어요. - Tuo tyttö hymyilee ihanasti.
6) 선생님한국어재미있게 가르쳐요. - Opettaja opettaa koreaa mielenkiintoisesti.

Huom! Älä sekoita tätä 게:tä aikaisemmin opittuun " () + tunnistepartikkeli 이" -yhdistelmään, joka siis lyhentyy muotoon 게. Näillä kahdella 게:llä ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa.

Adjektiivit ja jälkiliitteet 이, 리 ja 히

Toinen tapa muodostaa adjektiiveista adverbejä on liittää adjektiivin vartaloon jälkiliite 이, 리 tai 히. 하다-adjektiivien verbiosa eli 하다 korvataan liitteellä 히, joitakin poikkeuksia lukuunottamatta. 리 liitetään sellaisten adjektiivien vartaloon, joiden vartalo loppuu 르 tai batchimiin ㄹ. Tuttuun tapaan 르-loppuisten vartaloiden ㅡ tipahtaa pois ja ㄹ siirtyy batchimiksi edelliseen tavuun. Muiden kuin edellämainittujen adjektiivien vartaloon liitetään 이.

Muodostus
Liitä 이 adjektiivin vartaloon
많다 --> 많이 - paljon, monta
Muodostus
Liitä 리 르- tai ㄹ-loppuisen adjektiivin vartaloon. Jos viimeinen tavu on 르, poista ㅡ.
빠르다 --> 빨리 - nopeasti
Muodostus
Korvaa 하다-adjektiivin 하다 liitteellä 히
단순하다 --> 단순히

Oheisessa taulukossa on yleisiä esimerkkejä tällaisista adverbeistä:

한국어Suomeksi
많다 --> 많이paljon, monta
같다 --> 같이(1) yhdessä (2) samalla lailla
깊다 --> 깊이(1) syvästi (2) huolellisesti, yksityiskohtaisesti
높다 --> 높이korkeasti, korkealle
길다 --> 길이pitkään, pitkän aikaa, ikuisuuden, ikuisesti
빠르다 --> 빨리nopeasti
다르다 --> 달리erilailla, erilaisesti
멀다 --> 멀리kaukana, kaukaisesti
단순하다 --> 단순히yksinkertaisesti, yksiselitteisesti
급하다 --> 급히(1) kiireellisesti, kiireisesti, nopeasti (2) yhtäkkiä, äkillisesti
다행하다 --> 다행히hyväksi onneksi, onneksi
불행하다 --> 불행히valitettavasti, pahaksi onneksi, huonoksi onneksi
대단하다 --> 대단히erittäin, todella, äärimmäisen
솔직하다 --> 솔직히suorasti, avoimesti, totuudenmukaisesti, rehellisesti
완전하다 --> 완전히täydellisesti, täydellisen, täysin, kokonaan, läpikotaisin
우연하다 --> 우연히sattumalta, vahingossa, odottamatta, odottamattomasti,
sattumanvaraisesti, satunnaisesti
자세하다 --> 자세히yksityiskohtaisesti, tarkasti
조용하다 --> 조용히hiljaisesti, äänettömästi, rauhallisesti, tyynesti, tottelevaisesti
충분하다 --> 충분히paljon, runsaasti, tarpeeksi, kyllin, riittävästi, tyydyttävästi
특별하다 --> 특히erityisesti, erikoisesti, ainutlaatuisesti, ennen kaikkea
확실하다 --> 확실히(1) varmasti, epäilemättä, epäilyksettä (2) luotettavasti

Poikkeuksellisesti liitteen 이 saavia 하다-adjektiiveja ovat muun muassa 깨끗하다 --> 깨끗이 ja 번번하다 --> 번번이.

Osa 히-loppuisista adverbeista perustuu kyllä adjektiiveihin, mutta näitä adjektiiveja ei juurikaan käytetä. Sen sijaan adjektiivin adverbimuoto saattaa olla hyvinkin yleinen. Esimerkkejä tällaisista adverbeistä ovat vaikkapa 천천히, 분명히, 순순히 ja 열심히. Kantamuodot 천천하다, 분명하다, 순순하다 ja 열심이다 ovat sen sijaan melko harvinaisia.

Muutamista substantiiveista tulee adverbeja kun niiden perään liitetään liite 이. Esimerkkejä tällaisista substantiivi + 이 -yhdistelmistä ovat 나날 --> 나날이, 곳곳 --> 곳곳이 ja 일찍 --> 일찍이 (Huomaa, että sekä 일찍 että 일찍이 tarkoittavat samaa asiaa). Älä siis luule, että kaikki adverbit, jotka päättyvät 이, 리 ja 히, juontavat juurensa adjektiiveista eikä näiden adverbien muodostussääntö toimi välttämättä toiseen suuntaan!

Myös nämä adverbit määrittävät yleensä verbiä, jolloin niiden paikka on ennen verbiä.

Esimerkit

1) 빨리, 빨리! 버스지금 가요! - Vauhtia! Bussi tulee nyt! (kirj. Nopeasti, nopeasti! Bussi tulee nyt!)
2) 많이 먹어요. - Syön paljon ruokaa.
3) 천천히 말해. - Puhuisitko vähän hitaammin.
4) 다방같이 가요! - Mennään yhdessä kahvilaan!
5) 현우대단히 머리좋아요. - Hyeon-u on todella fiksu.

Käytännössä 게- ja 이-리-히 -päätteiset sanat ilmaisevat samaa asiaa, mutta tiettyjen adjektiivien kanssa on tapana käyttää tiettyä päätettä. 게-muoto on yleisesti ottaen käytetympi. Muotoja 많이, 빨리 ja 높이 käytetään kuitenkin useammin kuin muotoja 많게, 빠르게 ja 높게, mutta molemmat muodot ovat mahdollisia.

Substantiivit ja jälkiliite (으)로

Osasta korean substantiiveja voi muodostaa adverbejä liittämällä niiden perään jälkiliitteen (으)로.

Muodostus
Liitä 로 vokaali- tai ㄹ-loppuiseen substantiiviin
실제 --> 실제로 - itse asiassa, tosiasiassa, totta puhuen, oikeasti
Liitä 으로 konsonanttiloppuiseen substantiiviin
--> 참으로 - todella, tosiaan, hyvin, erittäin, totta tosiaan

Seuraavaan taulukkoon on koottu joitakin tällaisia adverbeiksi taipuvia substantiiveja:

한국어Suomeksi
실제 --> 실제로itse asiassa, tosiasiassa, totta puhuen, oikeasti
절대 --> 절대로ehdottomasti, aivan varmasti, ehdottomasti (ei), (ei) missään nimessä
억지 --> 억지로(1) väkisin, pakottamalla (2) suurella vaivalla
--> 날로päivittäin, joka päivä
정말 --> 정말로todella, tosi, tosiaan, ihan totta
--> 참으로todella, tosiaan, hyvin, erittäin, totta tosiaan
일반적 --> 일반적으로yleisesti, tavallisesti, tyypillisesti
전적 --> 전적으로täysin, kokonaan
직접 --> 직접으로suoraan, välittömästi, kiertelemättä, henkilökohtaisesti
자동 --> 자동으로automaattisesti

Osa tällaisista adverbeistä on itseasiassa omia sanojaan eikä niiden näennäistä substantiiviosaa voi siis käyttää yksinään. Tällaisia adverbeja ovat esimerkiksi 때때로 ja 저절로.

Esimerkit

1) 때때로 금요일에는 텔레비전봐요. - Katson joskus perjantaisin televisiota.
2) 수학 시험실제로 극히 어려워요. - Matematiikan koe on oikeasti todella vaikea.
3) 미영녹차날로 마셔요. - Mi-yeong juo vihreää teetä päivittäin.
4) 가게 자동으로 열려요. - Tämän kaupan ovet eivät aukea automaattisesti.
5) 그것참으로 놀라와요. - Se on todella hämmästyttävää.

Yleiset adverbit

Yleiset adverbit ovat sanoja, joita ei ole johdettu jostain muusta sanasta. Tämän kappaleen loppuosa ei siis koostu varsinaisesta kieliopista vaan sanastosta. Itselläni on aina vaikeuksia muistaa erinäisiä adverbejä, joten toivottavasti tämä sanasto tulee myös jollekulle muulle tarpeeseen.

Tässä ensimmäinen annos yleisiä adverbejä:

한국어Suomeksi
(1) hyvin (2) taitavasti, kätevästi, näppärästi
좀 (조금)vähän, hieman, hiukan, pikkaisen
모두kaikki, kokonaan
함께yhdessä, kanssa
혼자yksin, yksinään
서로toisiaan, toinen toistaan, toisensa, yhdessä
겨우juuri ja juuri, juuri, tuskin, hädin tuskin, nipin napin
어서(1) nopeasti, vikkelästi, pikaisesti (2) tulehan nyt
얼른heti, välittömästi, nopeasti, vikkelästi, sukkelasti
바로(1) suoraan (2) rehellisesti, tinkimättömästi, totuudenmukaisesti, oikein
오직vain, pelkästään, ainoastaan, täysin, kokonaan
차라리ennemmin, ennemminkin, paremmin, pikemmin, jnkn sijaan
오히려päinvastoin, jnkn sijaan, ennemmin, ennemminkin, paremmin, pikemmin
물론tietysti, totta kai, aivan, aivan niin
급기야lopuksi, loppujen lopuksi, lopulta, viimein, kaiken kukkuraksi
과연tietysti, kuten arvelinkin, olisihan se pitänyt arvata, odottetavasti, odotusten mukaisesti,
kuten odottaa sopii
(1) tiukasti, tiivisti, lujasti, pitävästi, pysyvästi (2) hilliten, halliten, kärsivällisesti, maltillisesti
Esimerkit

1) 사두중국어 말해요. - Satu puhuu hyvin kiinaa.
2) 혼자 가요. - En voi mennä yksin kotiin.
3) 냉장고크림/조금 있어요. - Jääkaapissa on vähän kermaa.
4) 우리 오직 만화 열중해요! - Tyttäreni on innostunut vain ja ainoastaan sarjakuvista!
5) 닫아요. - Sulje ovi tiukasti.

Osaa adverbeistä voidaan käyttää vain yhdessä kielteisen muodon kanssa ja osaa sekä myönteisen että kielteisen muodon kanssa mutta niitä näkee useimmiten kielteisen muodon yhteydessä. Tässä lista muutamista sellaisista adverbeistä.

한국어Suomeksi
별로ei erityisen, ei erikoisen, ei kovin
결코ei koskaan, ei ikinä, ehdottomasti (ei), varmasti (ei), kaukana jtstn, kaikkea muuta kuin
한번도ei koskaan, ei ikinä, ei kertaakaan
절대로ehdottomasti (ei), (ei) missään tapauksessa, (ei) missään nimessä, varmasti (ei)
그리ei kovinkaan, ei erityisen, ei niin, ei siinä määrin, ei kovin, ei juurikaan
전혀ei lainkaan, ei ollenkaan
여간harvinaisesti, epätavallisesti, ei yksinkertaisesti, ei vain
Esimerkit

1) 이걸 전혀 몰라요. - En ymmärrä tätä asiaa olleenkaan.
2) 영화그리 재미없어요. - Se elokuva ei ole kovinkaan kiinnostava.
3) 안띠한국말별로 해요. - Antti ei osaa puhua koreaa erityisen hyvin.
4) 여기에, 한번도 아무도 없어요. - Täällä ei ole koskaan ketään.
5) 우리 , 공부전혀 열중 해요. - Tyttäreni ei ole lainkaan innostunut opiskelusta!

Osa adverbeistä kuvailee määrää tai astetta.

한국어Suomeksi
아주(adv) hyvin paljon, hyvin, erittäin, todella
너무(adv) todella, erittäin, liian, liikaa, liian paljon
/더욱(adv) enemmän, lisää
(adv) vähemmän
훨씬/활씬(adv) (1) pitkän aikaa sitten, kaun sitten (2) kaukana poissa, kaukana ulottumattomissa
(adv) hyvin, tosi, todella, erittäin, äärimmäisen, kauhean, hirveän, kovin
(adv) (1) melko, aika, varsin, huomattavasti, merkittävästi, suuresti
매우(adv) todella, erittäin, äärimmäisen, hyvin, tosi
무척(adv) erittäin, todella, äärimmäisen, hyvin, oikein, epätavallisen, poikkeuksellisen
가장(adv) eniten, kaikista eniten, kaikkein eniten
엄청(adv) äärimmäisen, valtavasti, suunnattomasti, hirveästi
불과(adv) vain, ainoastaan, ei ylittävä
주로(adv) pääasiassa
Esimerkit

1) 여기무척 많이 사람있어요! - Täällä on todella paljon ihmisiä!
2) 연습 문제 너무 어려워요. - Tämä harjoitus on liian vaikea.
3) 밴드주로 젊은이예요. - Sen bändin fanit ovat pääasiassa nuoria.
4) 지하철아주 빨라요. - Metro on erittäin nopea.
5) 오늘날씨 더워요. - Tänään on tosi kuuma (sää).
6) 한식 에서도 떡볶이가장 좋아요. - Korealaisten ruokien joukosta tykkään kaikista eniten tteokbokkista.

Viimeisessä esimerkissä esitellyn rakenteen "X 에서도 Y가/이 가장 좋다" voi kertoa mikä asia on omasta mielestä paras tai mistä tykkää eniten joidenkin asioiden joukosta. Substantiivi X on se suurempi joukko, josta rajataan se tietty paras asia, subtantiivi Y. Vaihtamalla loppuun tulevan adjektiivin 싫다:ksi voi kertoa mistä pitää vähiten tai mikä on kaikkein inhottavin. Muutama esimerkki käytöstä lisää:

1) 한국 여성 가수 그룹 에서도 소녀시대가장 좋아요. - Girls' generation on paras korealainen tyttöbändi.
2) 계절 에서도 여름가장 좋아요. - Kaikista vuodenajoista tykkään eniten kesästä.
3) 요일 에서도 월요일가장 싫어요 - Maanantai on viikonpäivistä inhottavin.

Aikaan liittyvät adverbit

Aikaan liittyvät adverbit kertovat verbin tapahtuma-ajankohdan. Näistä adverbeistä on hyötyä seuraavassa kappaleessa kun opettelemme kertomaan menneistä ja tulevista tapahtumista. Jos aikaan liittyvät määrittävät koko lausetta, ne sijoittuvat usein lauseen alkuun tai lauseen tekijän perään, mutta ne voivat olla muuallakin lauseessa.

한국어Suomeksi
그저께toissapäivä, toissapäivänä
어제eilen, eilinen
오늘tänään
지금nyt
현재(1) nyt, tällä hetkellä (2) nykyään
요즘 (요즈음)nykyään, viime aikoina
이제nyt, tästä lähtien
내일huomenna, huominen
모레ylihuominen, ylihuomenna
Viime, eilisTämä, kuluvaEnsi, seuraavaJoka, jokainen
Aamu 어제 아침 오늘 아침 내일 아침 매일 아침/아침마다
Päivä 어제 오늘 내일/다음 날 매일/날마다
Ilta 어제 저녁 오늘 저녁 내일 저녁 매일 저녁/저녁마다
지난 밤 오늘 밤 내일 밤 매일밤/밤마다
Viikko 지난 주 이번 주 다음 주 매주/주마다
Kuukausi 지난 달 이번 달 다음 달 매월/매달/달마다
Vuosi 작년 이번 년 내년 매년/해마다
Kerta 지난번 이번 다음 번 매번/번마다
Esimerkit

1) 작년민수일학년이었어요. 지금, 이학년이에요.
- Minsu oli viime vuonna ensimmäisen vuoden opiskelija. Nyt (hän) on toisen vuoden opiskelija.
2) 매일 아침 8시일어나요. - Herään kello 8 joka aamu.
3) 요즘은, 노래유행해요. - Tämä laulu on nykyään suosittu.
4) 오늘월요일아니에요. 화요일이에요. - Tänään ei ole maanantai. (Tänään) on tiistai.
5) 매주/주마다, 학교 수영장수영해요. - Uin koulun uima-altaassa joka viikko.

Muita aikaan liittyviä adverbeja ovat muun muassa:

한국어Suomeksi
이미/벌써(adv) jo
아직(adv) (ei) vielä, yhä, edelleen
(adv) (1) heti, välittömästi, saman tien, suoraan (2) pian, kohta
즉시(adv) heti, suoraan, välittömästi, saman tien
대번에(adv) heti, välittömästi
조금 전에/방금/이제 막(ilm, adv) äsken, hetki sitten, vähän aikaa sitten
일찍/일찍이(adv) (1) aikaisin, hyvissä ajoin (2) aikaisemmin, ennen
먼저(adv) (ajasta ja järjestyksestä) ennen, aikaisemmin, edellä, ensin, ensiksi
보통(adv) yleensä, tavallisesti, normaalisti
Esimerkit

1) 부산항 출발해요. - Laiva lähtee pian matkaan Busanin satamasta.
2) 매일 아침 일찍이 일어나요. - Herään joka aamu aikaisin.
3) 보통 몇 시학교가요? - Monelta lähdet yleensä kouluun?
4) 아직 자요? - Etkö nuku vielä?
5) 효과즉시 나타나요. - Lääkkeen vaikutus tulee välittömästi esiin.

Osa aikaa ilmaisevista adverbeistä kertoo kuinka usein jokin tapahtuma toistuu. Nämä adverbit siis määrittävät verbejä, joten ne tulevat verbien eteen.

한국어Suomeksi
/항상aina, jatkuvasti, koko ajan
언제나(1) aina, jatkuvasti, koko ajan (2) ei koskaan, ei ikinä
자주usein, monesti, monta kertaa, toistuvasti, jatkuvasti, aina
가끔/간혹silloin tällöin, joskus, ajoittain, aika ajoin
좀처럼[käytetään kielteisen verbin tai adjektiivin kanssa] harvoin
uudestaan, taas kerran, jälleen
다시uudestaan, vielä kerran
한번kerran
두번kahdesti, kaksi kertaa
Esimerkit

1) 친구자주 만나요. - Tapaan ystäviäni usein.
2) 버스얼마나 자주 다녀요? - Kuinka usein bussit kulkevat?
3) 아침 에그프라이먹어요. - Syön aina aamupalaksi paistettuja kananmunia.
4) 안라가끔 커피마셔요. - Anna juo joskus kahvia.
5) 수요일에는 좀처럼 없어요. - Olen harvoin keskiviikkoisin kotona.

Edellinen | Kieliopin sisällysluetteloon | Seuraava

Jaa tämä sivu:

 
© Silja Ijas 2008–2015